Agni Skalana Song Lyrics in English

Agni Skalana Sandhaghdharipu Varga Pralya Radha Chhatrapati
Madhyamdhina Samudhyath Kirana Vidyuddhumani Khani Chhatrapati
Thajjem Thajjenu Thadhim Dhirana
Dhim Dhim Thakita Nata Chhatrapati
Urvii Valaya Sambhavyavara Swacchanda Gunadhi…

Khumbhi Nikara Khumbhastha
Guru Khumbhi Valaya Pathi Chhatrapati
Jhanjha Pavana Garvapahara Vindhyadri Samadruthi Chhatrapati
Chanda Prabala Doardhandajitha Dhurdhanda Bhata Tathi Chhatrapati
Shatru Prakara Vicchedakara Bheema Arjuna Prathi…
Shatru Prakara Vicchedakara Bheema Arjuna Prathi…

Khumbhi Nikara Khumbhastha
Guru Khumbhi Valaya Pathi Chhatrapati
Jhanjha Pavana Garvapahara Vindhyadri Samadruthi Chhatrapati
Chanda Prabala Doardhandajitha Dhurdhanda Bhata Tathi Chhatrapati
Shatru Prakara Vicchedakara Bheema Arjuna Prathi…

Dhig Dhig Vijaya Dhanka
Ninada Ghantarava Tusshhitha Chatrpathi
Sangha Svajana Vidrohi Gana Vidhwamsa Vratamati Chhatrapati
Aarthatrana Dhustadhyumna Kshaatra Spuurthi Dhidhiti,
Bheemakshmapathi Shiksha Smruthi Sthapathi….

Agni Skalana Song Lyrics in English Agni Skalana Sandhaghdharipu Varga Pralya Radha Chhatrapati Madhyamdhina Samudhyath Kirana Vidyuddhumani Khani Chhatrapati Thajjem Thajjenu Thadhim Dhirana Dhim Dhim Thakita Nata Chhatrapati Urvii Valaya Sambhavyavara Swacchanda Gunadhi… Khumbhi Nikara Khumbhastha Guru Khumbhi Valaya Pathi Chhatrapati Jhanjha Pavana Garvapahara Vindhyadri Samadruthi Chhatrapati Chanda Prabala Doardhandajitha Dhurdhanda Bhata Tathi Chhatrapati Shatru… Read More

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status