Sri Venkatesha Suprabhatha Song  Lyrics . Sri Venkatesha Suprabhatha is sung in the morning as a wake-up call for Lord Venkateshwara . It is recited at Tirupati to awaken Lord Venkateshwara. The rendition by M. S. Subbalakshmi can be heard in many houses each morning. For more info : wiki 

Sri Venkateswara Suprabhatam Song English Lyrics 

 Kowsalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe
Uthishta narasardoola karthavyam daiva mahnikam
Uthishto Uthishta Govinda uthishta garudadhwaja
Uthishta kamala kantha thrilokyam mangalam kuru
Mathassamasta jagatham madukaita bhare
Vakshoviharini manohara divya moorthe
Sree swamini srithajana priya danaseele
Sree Venkatesha dayithe thava suprabhatham
 Thava suprabhatham aravinda lochane
Bhavathu prasanna mukha chandra mandale
Vidhisankarendra vanitha bhirarchithe
Vrishasaila natha davithel daya nidhe
 Athriyadhi saptharushayssamupasyasandyam
Aakasa sindhu kamalani manoharani
Aadaya padhayuga marchayithum prapanna
Seshadrisekha ravibho Thava suprabhatham
Panchananabja bhava shanmukavasavadhya
Tryvikramadhi charitham vibhudhasthuvanthi
Bhashapathipatathi vasara shuddhi marath
Seshadri sekha ravibho thava subrabhatham
Eeshathprapulla saraseeruha narikela
Phoogadrumadi sumanohara Balikanam
Aavaathi mandamanilassaha divya gandhai
Seshadri sheka ravibho thava suprabhatham
 Unmeelya nethra yugamuththama panjarasthaa
Paathraa vasishta kadhaleephala payasani
Bhukthvaa saleelamatha keli sukha patanthi
Seshadri sekha ravibho thava suprabhatham
Thanthreeprakarshamadhuraswanaya
vipanchyaa Gayathyanantha charitham
thava naradopi Bhashasamagrama sakruthkara sara rammyam
Seshadri sekha ravibho thava suprabhatham
Brunga valeecha makaranda rashanuvidda
Jhankara geetha ninadaissa sevanaya
Niryathyupaantha sarasee kamalodarebhyaha
Seshadri sekha ravibho thava suprabhatham
Yoshaganena varadhadni vimathyamaane
Ghoshalayeshu dhadhimanthana
theevraghoshaaha Roshaathkalim
vidha-dhathe kakubhascha kumbhaha
Seshadri sekha ravibho thava suprabhatham
Padmeshamithra sathapathra kathalivargha Harthum shriyam
kuvalayasya nijanga Lakshmya Bheree
ninadamiva bibrathi theevranadam
Seshadri sekhara vibho thava suprabhatham
 Sreemannabheeshta varadhakhila
lookabandho Sree Sreenivasa
Jagadekadayaika sindho
Sree devathagruha bhujanthara divyamurthe
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
Sree swamy pushkarinikaplava nirmalangaa
Sreyorthino hara viranchi
sanadadhyaha Dware vasanthi
varavethra hathothamangaha
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
Sree seshasaila garudachala venkatadri
Narayanadri vrishabhadri vrishadri
mukhyam Akhyam thvadeeyavasatheranisam vadanthi
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
 Sevaaparaashiva suresa krusanudharma
Rakshombhunatha pavamana dhanadhi
nathaha Bhaddanjali pravilasannija seersha deSaha
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
Dhateeshuthevihagaraja mrugadhiraja Nagadhiraja gajaraja hayadhiraja
Swaswadhikara mahimadhika marthayanthe
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
 Sooryendhubhouma bhudhavakpathi
kavya soori Swarbhanukethu divishathparishathpradanaa
Twaddhasa dasa charamavadhidaasa daasa
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatha
 Thwathpadadhulibharita spurithothha manga
Swargapavarga nirapeksha nijantharanga
Kalpagamakalanaya kulatham labhanthe
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
 Thvadgopuragra sikharani nireekshmana Swargapavarga
padaveem paramam shrayantha Marthyaa manushyabhuvane
mathimashrayanthe
Sree Venkatachalapathe thava Suprabhatham
 Sree bhoominayaka dayadhi guna mmruthabdhe
Devadideva jagadeka saranya moorthe
Sreemannanantha garudadibhirarchithangre
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
.
Sree Padmanabha Purushothama Vasudeva Vaikunta Madhava Janardhana chakrapane
Sree vathsachinha saranagatha parijatha
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
Kandarpa darpa hara sundara divya murthe
Kanthaa kuchamburuha kutmialola drishte
Kalyana nirmala gunakara divyakeerthe
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
Meenakruthe kamatakola Nrusimha varnin Swamin
parashvatha thapodana Ramachandra
Seshamsharama yadhunandana kalki roopa
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
 Elaa lavanga ghanasaara sugandhi theertham
Divyamviyathsarithi hemaghateshu poornam
Drutwadhya vaidika sikhamanaya prahrushta
Thishtanthi Venkatapathe thava suprabhatham
 Bhaswanudethi vikachani saroruhani
Sampoorayanthi ninadai kakubho vihangha
Sree vaishnavassathatha marthitha mangalasthe
Dhamasrayanthi thava Venkata subrabhatham
Bhramadayassuravarasamaharshayastthe
Santhassa nandana mukhastvatha yogivarya
Dhamanthike thavahi mangala vasthu hasthaa
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
 Lakshminivasa niravadya gunaika sindo
Samsarasagara samuththaranaika setho
Vedanta vedya nijavaibhava bhakta bhogya
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
 ltnam vnsnacnala pamerlna suprabhatham
Ye manava prathidinam patithum pravrutha
Thesham prabhatha samaye smruthirangabhhajam

Pragnyam paraartha sulabham paramam prasoothe

Sri Venkatesha Suprabhatha Song  Lyrics . Sri Venkatesha Suprabhatha is sung in the morning as a wake-up call for Lord Venkateshwara . It is recited at Tirupati to awaken Lord Venkateshwara. The rendition by M. S. Subbalakshmi can be heard in many houses each morning. For more info : wiki  Sri Venkateswara Suprabhatam Song English… Read More

DMCA.com Protection Status