Vel Vel Velavane Muruga Song Lyrics in English

Vel Vel Velavane Muruga
Vattivadi Velavane Shanmukha
Aarmuga Naadhuda Saravana Bhavudaa
Palani Sri Shanmukha Muruga
Palani Sri Shanmukha Muruga
Vel Vel Velavane Muruga
Vattivadi Velavane Shanmukha
Aarmuga Naadhuda Saravana Bhavudaa
Palani Sri Shanmukha Muruga
Palani Sri Shanmukha

Parvathi Priyathanaya Muruga
Duramuni Rananaayaka Shanmukha
Bhakthula Brovaga Bhuvikegi Raava
Palani Sri Shanmukha Muruga
Palani Sri Shanmukha Muruga
Vel Vel Velavane Muruga
Vattivadi Velavane Shanmukha
Aarmuga Naadhuda Saravana Bhavudaa
Palani Sri Shanmukha Muruga
Palani Sri Shanmukha

Ganapathi Sodarudaa Muruga
Ayyappa Anujudave Shanmukha
Bhakthula Brovaga Bhuvikegi Raava
Palani Sri Shanmukha Muruga
Palani Sri Shanmukha Muruga
Vel Vel Velavane Muruga
Vattivadi Velavane Shanmukha
Aarmuga Naadhuda Saravana Bhavudaa
Palani Sri Shanmukha Muruga
Palani Sri Shanmukha

Thiruchandur Velavane Muruga
Marundamalai Vaasavane Shanmukha
Bhakthula Brovaga Bhuvikegi Raava
Palani Sri Shanmukha Muruga
Palani Sri Shanmukha Muruga
Vel Vel Velavane Muruga
Vattivadi Velavane Shanmukha
Aarmuga Naadhuda Saravana Bhavudaa
Palani Sri Shanmukha Muruga
Palani Sri Shanmukha

Thiruttani Devudave Muruga
Pachchanemali Vaahanuda Shanmukha
Bhakthula Brovaga Bhuvikegi Raava
Palani Sri Shanmukha Muruga
Palani Sri Shanmukha Muruga
Vel Vel Velavane Muruga
Vattivadi Velavane Shanmukha
Aarmuga Naadhuda Saravana Bhavudaa
Palani Sri Shanmukha Muruga
Palani Sri Shanmukha

Vel Vel Velavane Muruga Song Lyrics in English Vel Vel Velavane Muruga Vattivadi Velavane Shanmukha Aarmuga Naadhuda Saravana Bhavudaa Palani Sri Shanmukha Muruga Palani Sri Shanmukha Muruga Vel Vel Velavane Muruga Vattivadi Velavane Shanmukha Aarmuga Naadhuda Saravana Bhavudaa Palani Sri Shanmukha Muruga Palani Sri Shanmukha Parvathi Priyathanaya Muruga Duramuni Rananaayaka Shanmukha Bhakthula Brovaga Bhuvikegi Raava… Read More

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status